Nail UV Gel Kit (26items/kit)

$50.00
SET INCLUDES:
  • Color UV Gel (12pcs)
  • Gel Brush
  • 100tips Salon Nail
  • Orange Wood Stick
  • Emery Board (3pcs)
  • Emery Block (100/150)
  • Emery Block (120)
  • Nail Form
  • Nail Gem(4pcs)